Ajankohtaista

Katsomuskasvatuksen ohjeistus opetushallitukselta vihdoin julki

Viime elokuussa voimaan tullut uusi varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja sen sisältämä katsomuskasvatus on herättänyt paljon hämmennystä, kyselyä, paniikkijarrutuksia ja jopa tehdyn, hyvän yhteistyön purkamista seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Esiin noussutta hämmennystävarten OPH laati ohjeistuksen toimintatavoista ensimmäistä kertaa yhdelle VASUn osiolle. Pohjana ohjeistukselle ovat VASUn katsomuskasvatukselle luodut selkeät tavoitteet.

Katsomuskasvatus on varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti yleissivistävää ja sitä toteutetaan osana varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuurisen ja katsomuksellisen identiteetin kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Luontevia tapoja tarkastella katsomuksia ovat esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä päivittäiset tilanteet. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa ja heidän kanssaan pohditaan askarruttavia elämänkysymyksiä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö vastaa katsomuskasvatuksen käytännön toteutuksesta ja toimii ammatillisesti omasta katsomuksestaan riippumatta. Käytännössä

 

  • Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.
  • Kaikkia katsomuksia tarkastellaan tasavertaisesti arvottamatta. Lasta ei saa ohjata mihinkään katsomukseen eikä häneen saa katsomuksellisesti vaikuttaa.
  • Katsomuskasvatus sisältää juhlien sekä uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten ja niille vaihtoehtoisen toiminnan järjestämisestä säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla.
  • Katsomuskasvatukseen ei kuulu minkään katsomuksen tai uskonnon opettamista.

 

VASUn perusteissa yhteistyö seurakunnan kanssa mainitaan esimerkkinä yhdestä paikallisesta yhteistyötahoista. Toteutettava yhteistyö tapahtuu varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Siinä tulee aina huomioida lapsen etu ja sen tulee olla pedagogisesti perusteltua.

Lue lisää kumppanuuden koreista Sakastin sivuilta.

Tehtyä yhteistyötä tulee nyt tarkastella yhdessä seurakuntien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken ”pyöreän pöydän” äärellä, etsiä ja löytää uusia toimintamalleja entiselle ja rakentaa toistaan kunnioittavaa ja yhdistävää kasvatustyötä.

Yhä edelleen katsomuskasvatukseen kuuluvat perinteiset juhlat, kuten joulujuhla, kevätjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Juhlien järjestämisestä ja suunnittelusta sisältöineen vastaavat varhaiskasvattajat. Juhlien tulee olla osa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista pedagogista toimintaa ja niiden suunnittelu lähtee lapsiryhmästä ja sen tarpeista.

Yhä edelleen varhaiskasvatuksessa voidaan toteuttaa uskonnollisia tilaisuuksia
ja niistä päättävät varhaiskasvattajat. Näitä voivat olla jumalanpalvelukset, uskonnolliset päivänavaukset ja uskonnolliset toimitukset, kuten ruokarukoukset. Uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset ovat aina myös uskonnon harjoittamista. Ketään lasta ei voida velvoittaa osallistumaan näihin uskonnon harjoittamista sisältäviin tapahtumiin.

Lapsen huoltaja ilmoittaa, osallistuuko lapsi uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin vai niille vaihtoehtoiseen toimintaan. Lapselle joka ei osallistu, on järjestettävä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa. Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjestetään Uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset tulee järjestää erillään muusta toiminnasta.

Varhaiskasvatus katsomusten keskellä -kirjaa voi tilata täältä.

Ohjeistus kannattaa lukea huolella yhdessä läpi; lähteä avoimella ja rohkealla mielellä pohtimaan; mitä tämä meidän yhteistyössämme tarkoittaa ja miten me tämän yhdessä teemme. Nuoressa kirkossa pohdintaaa auttaa mieluusti varhaiskasvatuksen koulutujamme Tiina Haapsalo.

 

Lisäavuksi ajatteluun:

 

Varhaiskasvatus katsomusten keskellä -kirja (Lasten Keskus 2017)

Neljän korin malli