Säännöt

Säännöt

Nuori kirkko ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Nuori kirkko ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on Suomi.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa.

3a § Siirtymäsäännös
Yhdistyksen toiminta jatkaa Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus — PTK ry:n ja Nuorten Keskus ry:n toimintaa.

Uudistetun yhdistyksen ensimmäinen jäsenkokous voi päättää ottaa käyttöön ennakkotarkastetut säännöt, jolloin yhdistys voi alkaa välittömästi soveltamaan näitä sääntöjä. Kokous valitsee ensimmäisen yhdistyksen valtuuston, jonka toimikausi alkaa heti. Valtuustoon valitaan puheenjohtaja ja 21 muuta jäsentä ja 6 varajäsentä. Valtuustoon pyritään valitsemaan seitsemän henkilöä Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry:n hallituksen ja valtuuston piiristä ja seitsemän henkilöä Nuorten Keskus ry:n hallituksen piiristä. Ensimmäisen valtuuston toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes seuraava yhdistyksen kokous on valinnut uuden valtuuston ja uuden valtuuston toimikausi alkaa näiden sääntöjen mukaisesti.

Uudistetun yhdistyksen hallituksessa on 9 jäsentä ja puheenjohtaja. Uudistetun yhdistyksen ensimmäinen hallitus valitaan ensimmäisessä yhdistyksen jäsenkokouksessa. Hallitukseen pyritään valitsemaan kolme henkilöä Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry:n hallituksen ja valtuuston piiristä ja kolme henkilöä Nuorten Keskus ry:n hallituksen piiristä. Hallituksen toimikausi jatkuu siihen saakka, kun valtuusto valitsee uuden hallituksen vuoden 2017 syyskokouksessaan.

3b § Toiminnan laatu
Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys
1. tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta seurakuntien ja yhteiskunnan elämässä
2. järjestää alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia ja tilaisuuksia
3. järjestää kurssi- ja koulutustoimintaa
4. valmistaa ja julkaisee materiaalia lapsille ja nuorille sekä työntekijöille
5. osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja edistää kansainvälisen vastuun toteutumista
6. ylläpitää voittoa tavoittelematta leiri- ja kurssikeskuksia
7. tukee kunnallisen päivähoidon ja koulun piirissä tai muualla tapahtuvaa kasvatustyötä, erityisesti uskontokasvatusta
8. harjoittaa tiedotus- ja tutkimustoimintaa
9. osallistuu seurakunnalliseen ja yhteiskunnalliseen yhteistoimintaan

4 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää kustannustoimintaa, järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, irtaimistoja ja arvopapereita, perustaa yhdistyksen tarkoitusta edistäviä laitoksia ja muodostaa varoistaan rahastoja sekä olla jäsenenä tai osakkaana yhteisössä, joka tukee yhdistyksen toimintaa.

5 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenenä voivat olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, seurakuntayhtymät sekä yhdistyksen tarkoitusta edistävät oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Yhdistyksen jäsenenä olevat henkilöjäsenet säilyttävät jäsenyytensä, mutta uusia henkilöjäseniä ei oteta.
Hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.
Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta tai joka on toistuvasti jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta.
Jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsenyys päättyy sen vuoden lopussa, jolloin eroilmoitus on jätetty.

6 § Jäsenmaksu
Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää valtuusto niinä vuosina, kun ei järjestetä yhdistyksen varsinaista kokousta. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen henkilöjäsenille ja eri yhteisömuodoille.
Jäsenmaksu määräytyy jokaisen seurakunnan osalta sen jäsenmäärän mukaan. Yhdistyksen kokous päättää yksikkösumman, jonka perusteella kunkin seurakunnan jäsenmaksu määräytyy seurakunnan jäsenten pääluvun mukaan.

Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä ennen yhdistyksen kokousta tai valtuuston kevätkokousta.

7 § Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokous ja valtuusto. Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa toimeenpanevana elimenä hallitus. Yhdistyksen, valtuuston tai hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

8 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi ennen toukokuun loppua hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii.

9 § Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköisesti kaikille yhdistyksen jäsenille.

10 § Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4. valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan yhdistyksen kokouksessa toimitettavia vaaleja
5. käsitellään hallituksen laatimat toiminta- ja talouskertomukset kuluneelta kolmivuotiskaudelta sekä toiminnan linjaukset tulevalle kolmivuotiskaudelle
6. valitaan valtuuston puheenjohtaja
7. toimitetaan valtuuston jäsenten vaali
8. toimitetaan kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaalit
9. päätetään mahdollisista sääntömuutoksista
10. vahvistetaan jäsenmaksut
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli jäsen haluaa varsinaisen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jonkin asian, hänen on jätettävä tätä koskeva kirjallinen esityksensä hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.

11 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeuttaan saavat käyttää ne jäsenet, jotka ennen yhdistyksen kokousta huhtikuun loppuun mennessä ovat maksaneet jäsenmaksunsa meneillään olevalta toimintavuodelta. Jäsenyhteisöjen tulee ilmoittaa edustajansa yhdistyksen kokouksissa hallitukselle ennen kokouksen alkua valtakirjalla tai pöytäkirjanotteella. Yksi henkilö voi käyttää enintään viittä ääntä. Yhdistyksen kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee vaalit ja päätökset.

12 § Valtuusto
Yhdistyksen kokousten välisenä aikana yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää valtuusto jäljempänä mainituissa asioissa.
Valtuuston kuuluu 21 jäsentä ja 6 varajäsentä sekä puheenjohtaja, jotka valitaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisten jäsenten ollessa estyneitä, varajäsenet kutsutaan kokoukseen heille annetun järjestyksen mukaisesti. Sama henkilö voidaan valita valtuustoon enintään kolmeksi kaudeksi peräkkäin. Valtuuston jäsenten toimikaudet alkavat elokuun ensimmäisestä päivästä lukien sinä vuonna, kun varsinainen yhdistyksen kokous pidetään.

Valtuuston jäsenet pyritään valitsemaan niin, että valtuusto edustaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen toimintakenttää ja jäsenistöä.

Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

13 § Valtuuston kokoukset
Valtuuston kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu valtuuston koolle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköisesti.
Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään, kun valtuusto tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 valtuuston jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.
Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 10 jäsentä on läsnä, ja kun kutsu kokoukseen on toimitettu sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

Hallituksen jäsenillä ja yhdistyksen johtavalla toimihenkilöllä on valtuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

14 § Valtuuston tehtävät
Valtuuston tehtävänä on erityisesti
1. valita syyskokouksessaan hallituksen puheenjohtaja kolmen vuoden välein
2. valita syyskokouksessaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
3. valita vaalivaliokunta valmistelemaan henkilövalintoja valtuuston kokouksissa
4. käsitellä toimintakertomus
5. päättää kevätkokouksessaan tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
6. päättää yhdistyksen kiinteän omaisuuden myynnistä ja kiinnittämisestä
7. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. päättää rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä
9. päättää jäsenmaksun suuruuksista niinä vuosina, kun ei järjestetä yhdistyksen varsinaista kokousta.
Lisäksi valtuuston tehtävänä on käsitellä ne asiat, jotka näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu varsinaiselle yhdistyksen kokoukselle.

15 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Valtuusto valitsee heidät kolmen vuoden kaudeksi. Jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi. Erovuoroisuus ratkaistaan kahtena ensimmäisenä kautena arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kolmen vuoden kaudeksi valtuuston kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Valittujen toimikausi kestää uusien valintaan asti.
Hallitus voi asettaa työvaliokuntia ja työryhmiä valmistelemaan ja hoitamaan hallituksen antamia tehtäviä.

16 § Nimenkirjoitustapa
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, joku näistä yhdessä johtavan toimihenkilön tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

17 § Johtava toimihenkilö
Hallitus ottaa toimeen ja vapauttaa yhdistyksen johtavan toimihenkilön sekä määrittelee hänen tehtävänsä.

18 § Sääntöjen muutos
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistö.

19 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkaminen on käsiteltävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi (2) kuukautta ja enintään kaksi (2) vuotta. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä ja jos ehdotus tämän jälkeen hyväksytään toisessa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen jäljelle jääneet varat on käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen siten, kuin purkamisesta päättävä jälkimmäinen yhdistyksen kokous määrää. Mikäli yhdistys lakkautetaan, varat on käytettävä samaan tarkoitukseen.