Saappaan työntekijälle

TYÖNTEKIJÄLLE

Palveluoperaatio Saapas on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöä valvoo Nuori kirkko ry. Tavaramerkki on rekisteröity evankelisluterilaisen kirkon työmuodoksi. Käynnistettäessä toimintaa on sitouduttava Palveluoperaatio Saappaan toimintaperiaatteisiin.  

Saappaan toimintaperiaatteet

Palveluoperaatio Saapas on Suomen ev.lut. seurakuntien organisoimaa, nuorisolain mukaisesti alle 30 -vuotiaisiin kohdistuvaa, etsivän työn menetelmin toteutettua auttamis- ja sielunhoitotyötä. Saappaan toiminnassa noudatetaan Lastensuojelulain velvoitteita. Toimintaa ohjaa ja koordinoi Nuori Kirkko ry:n Palveluoperaatio Saappaan neuvottelukunta.

1. Palveluoperaatio Saapas

1.1. Paikallisesta toiminnasta vastaa ja sitä ohjaa seurakunnan nimeämä työntekijä, jolle Saappaan neuvottelukunta  on anomuksesta myöntänyt Palveluoperaatio Saappaan ohjaajatunnuksen.

1.2 Toimintaa toteuttavat tehtävään koulutetut täysi-ikäiset vapaaehtoiset.

1.2.1 Toimintaa ohjaava työntekijä voi harkintansa mukaan ottaa koulutukseen 17 vuotta täyttäneitä.

1.3 .Toiminta perustuu jokamiehen oikeuksiin ja kansalaisvelvollisuuksiin. Ryhmä toimii luottamuksellisuuden ja avoimuuden periaatteilla.

1.4 Päivystystehtävää suorittaessaan vapaaehtoinen on tässä tehtävässä saamiensa tietojen osalta vaitiolovelvollinen.

2. Saapastoiminta- ja koulutus

2.1. Saappaan etsivä työ on suunnitelmallista nuorten oleskelupaikoilla tapahtuvaa päivystystoimintaa.

2.2. FestariSaapas on nuorten suurkokoontumisissa tapahtuvaa päivystystä.

2.3. Vapaaehtoiskoulutuksen perustana on Palveluoperaatio Saappaan koulutusmateriaali. Koulutus antaa sielunhoidollisia ja nuorisohuollollisia valmiuksia nuoren kohtaamiseen, tukemiseen ja ensiavun antamiseen.

2.4 NettiSaappaan vapaaehtoiskoulutuksen erityisosana ovat sosiaalisen median osaamisalueet.

2.5. Saapasryhmästä vastaava ohjaaja huolehtii ryhmänsä työnohjauksesta.

2.6. Saapasryhmä on asianmukaisesti vakuutettu.

2.7. Ryhmän toiminnasta laaditaan turvallisuusasiakirja.

3. Palveluoperaatio Saappaan palvelut

3.1. Sielunhoidollinen toiminta: Saapaspartiot kohtaavat nuoria aktiivisesti toiminta-alueella tarjoten mahdollisuutta luottamukselliseen keskusteluun ja turvalliseen aikuiskontaktiin. Toiminta-alueella voi olla Saappaan tukipiste, johon nuori voi oma-aloitteisesti hakeutua.

3.2. Nuorisohuollollinen toiminta: nuorta autetaan yksilöllisesti, kulloinkin mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Kohdatun nuoren kanssa pyritään sopimaan jatkotapaaminen. Tarvittaessa nuori ohjataan muiden hoito- ja tukitoimien piiriin.

3.3. Kuljetus ja tukipiste: Palveluoperaatio Saapas saattaa nuoren, joka ei itse pysty huolehtimaan itsestään, tukipisteeseen, kotiin tai muuhun turvalliseen kohteeseen.

3.4. Saappaan kalusto: Ryhmällä tulee olla käytössään kulloinkin toiminnan kannalta asianmukainen kalusto ja välineistö.

Vahvistettu Saapasohjaajien työkokouksessa 2016

Saappaan neuvottelukunta

Saappaan neuvottelukunta kehittää ja ohjaa Palveluoperaatio Saappaan toimintaa. Neuvottelukunnan tehtävänä on linjata Palveluoperaatio Saappaan toimintaa, kehittää  ja havainnoida sekä ennakoida Palveluoperaatio Saappaan toimintaan vaikuttavia yhteiskunnallisten päätösten tai ilmiöiden vaikutuksia.

Neuvottelukuntaan voidaan valita Saappaan toiminnasta vastaavia ohjaajia.

Toimintakausi on maksimissaan neljä vuotta. Neuvottelukunnassa on 7 jäsentä ja heidän varahenkilönsä. Puheenjohtajana toimii asiantuntija Kirkon Kasvatus – ja perheasioiden yksiköstä. Neuvottelukunnassa mukana on myös Nuori kirkko ry:n valtuuston edustaja. Sihteerinä ja esittelijänä toimii Nuoren kirkon erityisnuorisotyön sihteeri.

Neuvottelukunnan jäsenet 2018

Sanna Parkkinen, Helsingin Seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskus Snellu
(varajäsen Henna-Mari Kettusaari, Snellu)

Juha-Matti Salmela, Haapajärvi
(Juha Kivirasi, Oulu)

Maija Kumpulainen, Espoo
(Marjut Timonen, Nurmijärvi)

Kari-Pekka Vehkaoja, Sotkamo (Pasi Nieminen, Kajaani)

Tuija Huttunen,Lapinlahti
(Reeta Lanki, Kotka)

Mikko Mäkelä, Kirkkohallitus pj
(Sirpa Syrjä, Kirkkohallitus)

Elina Kaikkonen, Keski-Uusimaa
(Tapu Sirkka, Hattula)

Petri Grönholm, Jyväskylä
(Jussi Maasola, Jyväskylä)

Ville Viljakainen, Nuori kirkko ry/sihteeri

Nuori kirkko ry:n valtuuston edustaja: Tarja Vehkaoja

Saapastoiminnan käynnistämisidean saatuasi etene seuraavasti:

  • Ota yhteys Nuoreen kirkkoon, josta seurakuntasi voi saada materiaalia ja vinkkejä toiminnan aloitukseen.
  • Saat tukea toiminnan käynnistykseen Nuoresta kirkosta ja Saappaan vastaavilta ohjaajilta. Tuki voi liittyä koulutukseen, ohjaajana kehittymiseen, taloudelliseen tukeen tai keskusteluun.
  • Pohdi, haluatko toteuttaa Saapastoimintaa yhdellä tai useammalla osa-alueella: netissä, kadulla, festivaaleilla.
  • Saapas toiminnan aloittamisen edellytyksenä on osallistuminen siihen pätevöittävään Nuoren kirkon koulutukseen. Tämän lisäksi laaditaan kirjallinen sopimus toiminnan toteuttamisesta seurakunnan kirkkoherran/esimiesasemassa olevan henkilön kanssa.
  • Saappaan vastaavana ohjaajana voit hakeutua Saappaan neuvottelukuntaan, jossa voit vaikuttaa ja kehittää toimintaa.


Saapastyön tueksi on tuotettu materiaaleja, joihin voi käydä tutustumassa Materiaalit -sivulla.

Lisätietoja Saapastoiminnasta saat erityisnuorisotyön sihteeri Ville Viljakaiselta 0400 105071 ville.viljakainen@nuorikirkko.fi